Behandling av personuppgifter

Användarvillkor Anläggarnas hemsida och hantering av personuppgifter

Välkommen till Anläggarnas webbplats! För hemsidan/webbplatsen gäller följande användarvillkor, som vi ber dig som läsare och användare att läsa noggrant. Villkoren innehåller information om hur du får använda innehållet på webbplatsen, om hur vi behandlar dina personuppgifter. Hänvisningar nedan till "Anläggarna", "Oss" eller "Vi" är hänvisningar till Anläggarna i Kalmar AB, som är tillhandahållare av denna webbplats, och/eller övriga bolag i koncernen. Anläggarnas webbplats och dessa användarvillkor tillhandahålls i enlighet med svensk lagstiftning.  

Behandling av personuppgifter

Introduktion

Med personuppgifter avses sådan information som, direkt eller indirekt, kan hänföras till dig som individ. Exempel på sådan information är namn, bild, personnummer, adress, kontaktuppgifter eller IP-adress. Med behandling av personuppgifter avses alla åtgärder som vi eller en tredje part vidtar med personuppgifterna, exempelvis insamling, registrering och lagring. Dina personuppgifter får bara behandlas för särskilda och uttryckligt angivna ändamål och får därefter inte behandlas för något ändamål som går utöver dessa ändamål. Anläggarna och dess anställda behandlar personuppgifter som du själv har tillhandahållit oss i syfte att administrera förfrågningar från dig och eventuella avtal med dig, samt för att ge information och service i samband med sådana förfrågningar och avtal. Detta kan exempelvis vara intresseanmälningar för våra hyresbostäder och nyproduktion, jobbansökningar, offert-förfrågningar, förfrågningar vad gäller sponsring men även för tävlingar som annonseras på vår webbplats. Vi vill att du ska vara medveten om att dina personuppgifter kan komma att användas även för marknadsföring och uppföljningar samt för vår sälj- och produktutveckling i syfte att förbättra våra produkter och tjänster. I de fall du inte vill ta del av vår marknadsföring och/eller erbjudanden, vänligen kontakta oss via kontaktuppgifterna som finns i Kontakta oss. Avslutningsvis behandlas personuppgifter även för statistikändamål för att se hur användare utnyttjar webbplatsen och för att analysera sökbeteende, samt för att visa anpassat innehåll. Sådana uppgifter behandlas dock endast i aggregerad form eller i form som inte kan identifiera dig som individ. Uppgifter behandlas även indirekt i anslutning till utveckling, test och förvaltning av de IT-system som är knutna till vår webbplats. Om du använder eventuella funktioner på vår webbplats som möjliggör för dig att lägga upp information eller annat material på vår webbplats, ber vi dig att notera att även sådan information kan innehålla personuppgifter. För det fall din information även innehåller uppgifter om andra personer, ber vi dig vara extra uppmärksam på att du enbart lägger upp sådan information som du har fått deras samtycke till att tillhandahålla. Inom övriga områden där vi behandlar personuppgifter är till exempel anbud/offerter, affärssystem (inkl. bokföring, kunddatabas, leverantörsdatabas), personalregister, lönebearbetning, IT-lösning (inkl. backupper), projektstyrning, mejl, telefoni, kalendrar etc. Informationen kan vara både i digital och pappersform.  

Laglig grund för behandlingen och lagringsperiod

Anläggarna behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter när det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig och när vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter, exempelvis ett intresse av att få marknadsföra oss mot besökare på webbplats eller ett intresse av att utveckla vår webbplats eller våra produkter och/eller tjänster. Om vi skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som enligt tillämplig lagstiftning kräver ditt samtycke, så kommer vi att inhämta ditt samtycke innan vi påbörjar sådan behandling. Uppgifterna som vi samlar in i enlighet med vad som anges ovan raderas när ändamålen med behandlingen har fullgjorts.  

Säkerhet till skydd för personuppgifter

Anläggarna värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och har i detta syfte vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse. Begränsningar i utlämnande av personuppgifter Anläggarna anlitar externa samarbetspartners att utföra vissa uppgifter för vår räkning, till exempel för att tillhandahålla IT-tjänster eller hjälpa till med marknadsföring, administration av pressmeddelanden, analyser eller statistik. Utförandet av dessa tjänster kan innebära att våra samarbetspartners, både inom EU/EES och utanför EU/EES, får tillgång till dina personuppgifter. Vi kan även behöva lämna ut vissa personuppgifter till leverantörer och underleverantörer m.fl. för att kunna få in anbud/priser ifrån dem, och därmed fullgöra våra avtal med och förfrågningar från er. Bolag som hanterar personuppgifter för vår räkning får alltid underteckna avtal med oss för att vi ska kunna säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter även hos våra samarbetspartners. I relation till samarbetspartners utanför EU/EES vidtas särskilda skyddsåtgärder, som exempelvis att teckna avtal som inkluderar de standardiserade modellklausuler för dataöverföring som antagits av EU-kommissionen och som finns tillgängliga på EU-kommissionens webbplats. Anläggarna kan även komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som exempelvis polisen eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut. Anläggarna kommer inte att lämna ut dina personuppgifter i någon annan utsträckning än vad som beskrivs i detta avsnitt.  

Upphovsrätt och andra immateriella rättigheter

Upphovsrätts- och varumärkesinformation Alla rättigheter till innehållet på webbplatsen, som till exempel texter, grafik, logotyper, bilder och videoklipp tillhör Anläggarna eller eventuell tredje part och skyddas av svensk och internationell immaterialrättslig lagstiftning. Alla rättigheter förbehålls. Innehållet på hemsidan skall ses som en service till dig som besökare och får enbart användas enligt de villkor som följer nedan. Genom att hämta material från webbplatsen accepterar du villkoren. Obehörig användning eller distribution av innehållet på webbplatsen kan strida mot upphovsrätten och/eller annan svensk eller internationell lagstiftning och kan bli föremål för rättsliga åtgärder.  

Användning av Anläggarnas varumärken

Användning av Anläggarnas varumärken och varumärkesnamn får endast ske i enlighet med dessa villkor eller efter att du inhämtat Anläggarnas skriftliga godkännande. Vid användning av Anläggarnas varumärken i annonsering och marknadsföring av Anläggarnas produkter och tjänster krävs skriftligt godkännande i förväg.  

Användning av innehållet på webbplatsen

Hemsidan och dess innehåll får inte ändras, sändas, återskapas, publiceras, licensieras, överföras, säljas eller användas i annat kommersiellt syfte utan att inhämtat skriftligt godkännande från Anläggarnas. Anläggarna tillåter att du får ta tillfälliga kopior av innehåll på denna webbplats om det är nödvändigt när du fördjupar dig i webbplatsens innehåll. Du får också skriva ut så mycket innehåll från webbplatsen som är rimligt för personligt bruk och länka till vår hemsida. All annan användning av informationen på hemsidan är otillåten. När du tar kopior av informationen på hemsidan får du inte modifiera informationen eller ta bort uppgifter om copyright eller Anläggarnas namn.  

Friskrivning från ansvar

Informationen på webbplatsen skall ses som generell och bör inte användas som enskild och enda grund för beslut i viktiga frågor. Vi arbetar dock ständigt för att webbplatsen ska vara så vara korrekt, komplett och uppdaterad som möjligt, men det finns alltid en risk att till exempel skrivfel, yttre påverkan och tekniska fel kan resultera i missledande information. Detta betyder att Anläggarna inte kan garantera och inte ta ansvar för att informationen alltid är korrekt, komplett och uppdaterad. I de fall Anläggarna länkar till en tredje parts hemida/webbplats, är denna länk enbart avsedd att underlätta för användaren och Anläggarna tar inget ansvar för innehållet eller riktigheten av informationen på en sådan webbplats.  

Material från användare

Allt material och kommunikation som översänds eller postas till denna webbplats i samband med din användning av funktioner på hemsidan kommer att betraktas som icke-konfidentiell. Anläggarna ska ha rätt att använda sådant material för kommersiella eller icke-kommersiella ändamål. Vid din användning av webbplatsen får du inte tillhandahålla material eller information som är olagligt, kan uppfattas som kränkande, utgör marknadsföring eller på annat sätt kan uppfattas som olämplig. Sådant innehåll kommer att tas bort från webbplatsen och vi förbehåller oss även rätten att avsluta tjänsten på webbplatsen som du eventuellt har anslutit dig till. För det fall material och kommunikation som sänds till oss via webbplatsen innehåller personuppgifter gäller det som anges i Behandling av personuppgifter.  

Övrigt

Anläggarna kan när som helst ändra dessa användarvillkor, välja att visa eller ta bort inlägg och innehåll på webbplatsen och/eller stänga ner webbplatsen. Vid ändring av användarvillkoren kommer du att uppmärksammas på detta genom att en ny version läggs upp på webbplatsen. Vi ber dig därför hålla dig uppdaterad om eventuella nya versioner av villkoren.  

Externa länkar

Informationen ovan om personuppgiftsbehandling gäller för uppgifter som Anläggarna behandlar om dig inom ramen för vår webbplats och som kund, samarbetspartner etc. hos oss på Anläggarna. Vår webbplats kan ibland innehålla länkar till externa webbplatser eller tjänster som vi inte kontrollerar. Om du följer en länk till en extern webbplats uppmanas du att ta del av de principer för personuppgiftsbehandling och information mm som gäller för den aktuella webbplatsen.  

Dina rättigheter och rätt att inge klagomål

Du har rätt att, i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning, när som helst begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig, att få felaktiga personuppgifter rättade, att Anläggarna ska sluta behandla samt radera dina personuppgifter, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, att utöva din rätt till dataportabilitet, att dra tillbaka ett samtycke till viss behandling (där samtycke har inhämtats) samt att invända mot behandlingen av personuppgifterna. Du har även rätt att när som helst inge klagomål till tillämplig tillsynsmyndighet om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Förfrågningar om dina kontaktuppgifter önskar vi att ni skickar till info@anlaggarna.se  

Kontaktinformation

Personuppgiftsansvarig för behandling av dina uppgifter är Anläggarna AB. Om du har frågor rörande hur vi behandlar dina personuppgifter, eller vill ha upplysning om och kontaktuppgifter till eventuellt utsedda dataskyddsombud/ansvarig roll för personuppgiftsfrågor i övriga bolag inom koncernen, är du välkommen att kontakta oss via e-post eller post. Tel: 0480-422178 info@anlaggarna.se Anläggarna i Kalmar AB Teknikervägen 11 393 63 KALMAR

Användarvillkor Anläggarnas hemsida och hantering av personuppgifter

Välkommen till Anläggarnas webbplats! För hemsidan/webbplatsen gäller följande användarvillkor, som vi ber dig som läsare och användare att läsa noggrant. Villkoren innehåller information om hur du får använda innehållet på webbplatsen, om hur vi behandlar dina personuppgifter. Hänvisningar nedan till ”Anläggarna”, ”Oss” eller ”Vi” är hänvisningar till Anläggarna i Kalmar AB, som är tillhandahållare av denna webbplats, och/eller övriga bolag i koncernen. Anläggarnas webbplats och dessa användarvillkor tillhandahålls i enlighet med svensk lagstiftning.

 

Behandling av personuppgifter

Introduktion

Med personuppgifter avses sådan information som, direkt eller indirekt, kan hänföras till dig som individ. Exempel på sådan information är namn, bild, personnummer, adress, kontaktuppgifter eller IP-adress. Med behandling av personuppgifter avses alla åtgärder som vi eller en tredje part vidtar med personuppgifterna, exempelvis insamling, registrering och lagring.

Dina personuppgifter får bara behandlas för särskilda och uttryckligt angivna ändamål och får därefter inte behandlas för något ändamål som går utöver dessa ändamål.

Anläggarna och dess anställda behandlar personuppgifter som du själv har tillhandahållit oss i syfte att administrera förfrågningar från dig och eventuella avtal med dig, samt för att ge information och service i samband med sådana förfrågningar och avtal. Detta kan exempelvis vara intresseanmälningar för våra hyresbostäder och nyproduktion, jobbansökningar, offert-förfrågningar, förfrågningar vad gäller sponsring men även för tävlingar som annonseras på vår webbplats.

Vi vill att du ska vara medveten om att dina personuppgifter kan komma att användas även för marknadsföring och uppföljningar samt för vår sälj- och produktutveckling i syfte att förbättra våra produkter och tjänster. I de fall du inte vill ta del av vår marknadsföring och/eller erbjudanden, vänligen kontakta oss via kontaktuppgifterna som finns i Kontakta oss.

Avslutningsvis behandlas personuppgifter även för statistikändamål för att se hur användare utnyttjar webbplatsen och för att analysera sökbeteende, samt för att visa anpassat innehåll. Sådana uppgifter behandlas dock endast i aggregerad form eller i form som inte kan identifiera dig som individ. Uppgifter behandlas även indirekt i anslutning till utveckling, test och förvaltning av de IT-system som är knutna till vår webbplats.

Om du använder eventuella funktioner på vår webbplats som möjliggör för dig att lägga upp information eller annat material på vår webbplats, ber vi dig att notera att även sådan information kan innehålla personuppgifter. För det fall din information även innehåller uppgifter om andra personer, ber vi dig vara extra uppmärksam på att du enbart lägger upp sådan information som du har fått deras samtycke till att tillhandahålla.

Inom övriga områden där vi behandlar personuppgifter är till exempel anbud/offerter, affärssystem (inkl. bokföring, kunddatabas, leverantörsdatabas), personalregister, lönebearbetning, IT-lösning (inkl. backupper), projektstyrning, mejl, telefoni, kalendrar etc. Informationen kan vara både i digital och pappersform.

 

Laglig grund för behandlingen och lagringsperiod

Anläggarna behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter när det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig och när vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter, exempelvis ett intresse av att få marknadsföra oss mot besökare på webbplats eller ett intresse av att utveckla vår webbplats eller våra produkter och/eller tjänster. Om vi skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som enligt tillämplig lagstiftning kräver ditt samtycke, så kommer vi att inhämta ditt samtycke innan vi påbörjar sådan behandling. Uppgifterna som vi samlar in i enlighet med vad som anges ovan raderas när ändamålen med behandlingen har fullgjorts.

 

Säkerhet till skydd för personuppgifter

Anläggarna värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och har i detta syfte vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.

Begränsningar i utlämnande av personuppgifter
Anläggarna anlitar externa samarbetspartners att utföra vissa uppgifter för vår räkning, till exempel för att tillhandahålla IT-tjänster eller hjälpa till med marknadsföring, administration av pressmeddelanden, analyser eller statistik. Utförandet av dessa tjänster kan innebära att våra samarbetspartners, både inom EU/EES och utanför EU/EES, får tillgång till dina personuppgifter. Vi kan även behöva lämna ut vissa personuppgifter till leverantörer och underleverantörer m.fl. för att kunna få in anbud/priser ifrån dem, och därmed fullgöra våra avtal med och förfrågningar från er. Bolag som hanterar personuppgifter för vår räkning får alltid underteckna avtal med oss för att vi ska kunna säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter även hos våra samarbetspartners.

I relation till samarbetspartners utanför EU/EES vidtas särskilda skyddsåtgärder, som exempelvis att teckna avtal som inkluderar de standardiserade modellklausuler för dataöverföring som antagits av EU-kommissionen och som finns tillgängliga på EU-kommissionens webbplats.

Anläggarna kan även komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som exempelvis polisen eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Anläggarna kommer inte att lämna ut dina personuppgifter i någon annan utsträckning än vad som beskrivs i detta avsnitt.

 

Upphovsrätt och andra immateriella rättigheter

Upphovsrätts- och varumärkesinformation

Alla rättigheter till innehållet på webbplatsen, som till exempel texter, grafik, logotyper, bilder och videoklipp tillhör Anläggarna eller eventuell tredje part och skyddas av svensk och internationell immaterialrättslig lagstiftning. Alla rättigheter förbehålls.

Innehållet på hemsidan skall ses som en service till dig som besökare och får enbart användas enligt de villkor som följer nedan. Genom att hämta material från webbplatsen accepterar du villkoren.

Obehörig användning eller distribution av innehållet på webbplatsen kan strida mot upphovsrätten och/eller annan svensk eller internationell lagstiftning och kan bli föremål för rättsliga åtgärder.

 

Användning av Anläggarnas varumärken

Användning av Anläggarnas varumärken och varumärkesnamn får endast ske i enlighet med dessa villkor eller efter att du inhämtat Anläggarnas skriftliga godkännande. Vid användning av Anläggarnas varumärken i annonsering och marknadsföring av Anläggarnas produkter och tjänster krävs skriftligt godkännande i förväg.

 

Användning av innehållet på webbplatsen

Hemsidan och dess innehåll får inte ändras, sändas, återskapas, publiceras, licensieras, överföras, säljas eller användas i annat kommersiellt syfte utan att inhämtat skriftligt godkännande från Anläggarnas. Anläggarna tillåter att du får ta tillfälliga kopior av innehåll på denna webbplats om det är nödvändigt när du fördjupar dig i webbplatsens innehåll. Du får också skriva ut så mycket innehåll från webbplatsen som är rimligt för personligt bruk och länka till vår hemsida. All annan användning av informationen på hemsidan är otillåten. När du tar kopior av informationen på hemsidan får du inte modifiera informationen eller ta bort uppgifter om copyright eller Anläggarnas namn.

 

Friskrivning från ansvar

Informationen på webbplatsen skall ses som generell och bör inte användas som enskild och enda grund för beslut i viktiga frågor. Vi arbetar dock ständigt för att webbplatsen ska vara så vara korrekt, komplett och uppdaterad som möjligt, men det finns alltid en risk att till exempel skrivfel, yttre påverkan och tekniska fel kan resultera i missledande information. Detta betyder att Anläggarna inte kan garantera och inte ta ansvar för att informationen alltid är korrekt, komplett och uppdaterad. I de fall Anläggarna länkar till en tredje parts hemida/webbplats, är denna länk enbart avsedd att underlätta för användaren och Anläggarna tar inget ansvar för innehållet eller riktigheten av informationen på en sådan webbplats.

 

Material från användare

Allt material och kommunikation som översänds eller postas till denna webbplats i samband med din användning av funktioner på hemsidan kommer att betraktas som icke-konfidentiell. Anläggarna ska ha rätt att använda sådant material för kommersiella eller icke-kommersiella ändamål. Vid din användning av webbplatsen får du inte tillhandahålla material eller information som är olagligt, kan uppfattas som kränkande, utgör marknadsföring eller på annat sätt kan uppfattas som olämplig. Sådant innehåll kommer att tas bort från webbplatsen och vi förbehåller oss även rätten att avsluta tjänsten på webbplatsen som du eventuellt har anslutit dig till. För det fall material och kommunikation som sänds till oss via webbplatsen innehåller personuppgifter gäller det som anges i Behandling av personuppgifter.

 

Övrigt

Anläggarna kan när som helst ändra dessa användarvillkor, välja att visa eller ta bort inlägg och innehåll på webbplatsen och/eller stänga ner webbplatsen. Vid ändring av användarvillkoren kommer du att uppmärksammas på detta genom att en ny version läggs upp på webbplatsen. Vi ber dig därför hålla dig uppdaterad om eventuella nya versioner av villkoren.

 

Externa länkar

Informationen ovan om personuppgiftsbehandling gäller för uppgifter som Anläggarna behandlar om dig inom ramen för vår webbplats och som kund, samarbetspartner etc. hos oss på Anläggarna. Vår webbplats kan ibland innehålla länkar till externa webbplatser eller tjänster som vi inte kontrollerar. Om du följer en länk till en extern webbplats uppmanas du att ta del av de principer för personuppgiftsbehandling och information mm som gäller för den aktuella webbplatsen.

 

Dina rättigheter och rätt att inge klagomål

Du har rätt att, i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning, när som helst begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig, att få felaktiga personuppgifter rättade, att Anläggarna ska sluta behandla samt radera dina personuppgifter, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, att utöva din rätt till dataportabilitet, att dra tillbaka ett samtycke till viss behandling (där samtycke har inhämtats) samt att invända mot behandlingen av personuppgifterna. Du har även rätt att när som helst inge klagomål till tillämplig tillsynsmyndighet om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

Förfrågningar om dina kontaktuppgifter önskar vi att ni skickar till info@anlaggarna.se

 

Kontaktinformation

Personuppgiftsansvarig för behandling av dina uppgifter är Anläggarna AB. Om du har frågor rörande hur vi behandlar dina personuppgifter, eller vill ha upplysning om och kontaktuppgifter till eventuellt utsedda dataskyddsombud/ansvarig roll för personuppgiftsfrågor i övriga bolag inom koncernen, är du välkommen att kontakta oss via e-post eller post.

Tel: 0480-422178
info@anlaggarna.se

Anläggarna i Kalmar AB
Teknikervägen 11
393 63 KALMAR