Kvalitet och miljö

Kvalitetspolicy

Anläggarna i Kalmar AB ser kvalitet som en viktig framgångsfaktor såväl i enskilda uppdrag som i ett långsiktigt perspektiv.

Våra uppdrag genomför vi så att de kan användas som referensobjekt.

I vårt arbete använder vi vedertagna metoder utifrån tillämpliga författningskrav.

Kompetent och serviceinriktad personal säkrar ett professionellt utförande genom egenkontroller under hela utförandet samt slutkontroll.

Tillsammans levererar vi efterfrågad entreprenad i rätt tid och till rätt utförande.

Vi har valt att utveckla vår verksamhet och vårt kvalitetsledningssystem genom ständiga förbättringar.

Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete och ansvariga för att kvalitetspolicyn följs.

Vi är ISO-certifierade.

Miljö

Anläggarna i Kalmar AB ska verka mot föroreningar och för att belastningen på natur och miljö begränsas så långt som möjligt.
Vårt grundkrav är att tillämpliga lagkrav uppfylls.

Genom vår kunskap om miljöaspekter kopplade till olika markarbeten, kan vi bistå kunden med råd både i projekteringsstadiet och genomförandet.

Vid val av material och tjänster beaktar vi miljöaspekten. Vi ser kontinuerligt över vår bil- och maskinpark för att i möjlig mån minska belastningen på miljön.

För entreprenadmaskinarbeten ställer vi i förekommande fall krav på miljöanpassade motorer.

Vi källsorterar avfall och återanvänder schaktmassor.

I vårt praktiska miljöarbete deltar alla medarbetare och anlitade underentreprenörer.

Vårt eget miljöarbete och vårt miljöledningssystem utvecklar vi genom ständiga förbättringar.

Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs.

Arbetsmiljöpolicy

Anläggarna i Kalmar AB arbetar systematiskt med att förebygga skador och sjukdom på arbetsplatsen.

Att ständigt förbättra arbetsmiljön förutsätter ett engagemang från alla anställda oavsett funktion.

All personal bidrar till att uppnå målsättningen att ingen ska behöva drabbas av sjukdom eller skada som beror på arbetet.

Vår verksamhet skall kännetecknas av en hög kvalitet, säkerhetstänkande och trivsel på arbetsplatsen.

Arbetsmiljöarbetet ska vara en naturlig del i vår verksamhet.